Công ty TNHH cơ khí
Thành Phát

Ms. Hương

Bảng giá

CỬA CUỐN ĐÀI LOAN ( SƠN TĨNH ĐIỆN ) ĐẠI LÝ - 01/01/2015

DIỆN TÍCH

CỬA CUỐN DÙNG MOTOR

CỬA CUỐN DÙNG LÒ XO

6 dem

7 dem

8 dem

1 ly

6 dem

7 dem

8 dem

1 ly

10m²  → trở lên

340.000

360.000

380.000

420.000

360.000

380.000

400.000

440.000

8m²  → 10m²

350.000

370.000

390.000

430.000

370.000

390.000

410.000

450.000

7m²  → 8m²

360.000

380.000

400.000

440.000

380.000

400.000

420.000

460.000

6m²  → 7m²

370.000

390.000

410.000

450.000

390.000

410.000

430.000

470.000

5m²  → 6m²

380.000

400.000

420.000

460.000

400.000

420.000

440.000

480.000

4m²  → 5m²

395.000

415.000

435.000

475.000

415.000

435.000

455.000

495.000

3m²  → 4m²

415.000

435.000

455.000

495.000

435.000

455.000

475.000

515.000

1m²  → 3m²

440.000

460.000

480.000

520.000

460.000

480.000

500.000

540.000

MOTOR   CỬA CUỐN

Motor 300 kg + remote ( Đài loan- LD )   - Cửa dưới 12m²

bộ

2.900.000

Motor 400 kg + remote ( Đài loan- LD )   - Cửa dưới 15m²

bộ

3.100.000

Motor 500 kg + remote ( Đài loan- LD )   - Cửa dưới 22m²

bộ

3.200.000

Motor 600 kg + remote ( Đài loan- LD )   - Cửa dưới 28m²

bộ

3.400.000

Motor 700 kg + remote ( Đài loan- LD )   - Cửa dưới 35m²

bộ

5.200.000

Motor 800 kg + remote ( Đài loan- LD )   - Cửa dưới 45m²

bộ

6.300.000

Motor 300 kg + remote (Đài Loan- chính hãng)- Cửa dưới 12m²

bộ

5.200.000

Motor 500 kg + remote (Đài Loan -chính hãng)- Cửa dưới 22m²

bộ

6.200.000

Remote

bộ

600.000

Tay chìa remote rời

cái

250.000

BÌNH LƯU ĐIỆN

Bình lưu điện 400 kg taiwan    - 2B (tích điện 24h - 36h)

bộ

2.900.000

Bình lưu điện 600 kg Taiwan   - 2B (tích điện 24h - 36h)

bộ

3.200.000

Bình lưu điện 800 kg Taiwan   - 2B (tích điện 24h - 36h)

bộ

4.200.000

Bình lưu điện 1.000 kg Taiwan- 2B (tích điện 24h - 36h)

bộ

5.500.000

MOTOR ỐNG

Motor ống + remote  50N  (Đài Loan) - cửa dưới 7m²

bộ

3.900.000

Motor ống + remote 100N (Đài Loan) - cửa dưới 10m²

bộ

4.400.000

Motor ống + remote 120N (Đài Loan) - cửa dưới 12m²

bộ

5.200.000

Motor ống + remote 140N (Đài Loan) - cửa dưới 15m²

bộ

6.200.000

Motor ống + remote 230N (Đài Loan) - cửa dưới 18m²

bộ

7.400.000

Remote

bộ

700.000

PHỤ KIỆN KHÁC

Hộp che 2 mặt tôn mạ màu ( Từ 2m dài trở lên )

m/d

280.000

Hộp che 3 mặt tôn mạ màu ( Từ 2m dài trở lên )

m/d

380.000

Nắp nhìn

cái

50.000

Khóa ngang

cái

300.000

Chống xô ngoài, gặp vật cản tự dừng

bộ

800.000

Chống xô âm trong rầy, gặp vật cản tự dừng

bộ

1.500.000

Bấm bướm lá cửa cuốn

bộ

200.000

Rầy roong thay rầy thường

m/d

35.000
                  CỬA KÉO ĐÀI LOAN  LÁ 7P


TÊN HÀNG

Trên 10m²

8m²-10m²

7m²-8m²

6m²-7m²

5m²-6m²

4m²-5m²

3m²-4m²

2m²-3 m²

U 6 dem

390,000

400,000

410,000

420,000

430,000

450,000

480,000

510,000

U 7 dem

410,000

420,000

430,000

440,000

450,000

470,000

500,000

530,000

U 8 dem

450,000

470,000

490,000

510,000

530,000

560,000

590,000

620,000

U 9 dem

490,000

510,000

530,000

550,000

570,000

600,000

630,000

660,000

U 1 ly

530,000

560,000

590,000

620,000

650,000

690,000

730,000

770,000

U 1 ly2

600,000

640,000

680,000

720,000

760,000

810,000

860,000

920,000

 CỬA KÉO ĐÀI LOAN KHÔNG LÁ

TÊN HÀNG

Trên 10m²

8m²-10m²

7m²-8m²

6m²-7m²

5m²-6m²

4m²-5m²

3m²-4m²

2m²-3 m²

U 6 dem

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

370,000

400,000

430,000

U 7 dem

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

390,000

420,000

450,000

U 8 dem

370,000

390,000

410,000

430,000

450,000

480,000

510,000

540,000

U 9 dem

410,000

440,000

470,000

500,000

530,000

560,000

590,000

620,000

U 1 ly

450,000

480,000

510,000

540,000

570,000

610,000

650,000

690,000

U 1 ly2

520,000

560,000

600,000

640,000

680,000

730,000

780,000

840,000CỬA CUỐN ĐỨC (NHÔM 2 LỚP)

MAÕ SOÁ

ÑOÄ DAØY

MAØU

QUY CAÙCH SAÛN PHAÅM – CÖÛA TREÂN 10 M²

ÑVT

ÑÔN GIAÙ

OT - 40

6.5 kg

Ghi saàn

moùc daøy 1 mm

M²

750.000

OT - 70

6.5 kg

Ghi saàn

Moùc daøy 1 mm

M²

750.000

CT - 55

8.0 kg

Ghi saàn

Moùc daøy 1 mm

M²

900.000

CT- 5121

9.0 kg

kem caùt

2 chaân, 1 vít, moùc daøy 1 mm, chaân daøy 1 mm

M²

960.000

CT- 5122

9.0 kg

 Ghi caùt

2 chaân, 1 vít, moùc daøy 1.0mm, chaân daøy 1 mm

M²

960.000

CT- 5221

11.2 kg

kem caùt

2 chaân, 2 vít, moùc daøy 1 mm, chaân daøy 1.3 mm

M²

1.100.000

CT- 5222

12.8 kg

Ghi saàn

2 chaân, 2 vít, moùc daøy 1.2 mm, chaân daøy 1.5 mm

M²

1.250.000

CT- 5224

12.6 kg

Ghi caùt

2 chaân, 2 vít, 2 chaân choáng chòu löïc, moùc daøy 1.2mm

M²

1.250.000

CT- 5226

13.3 kg

Cafe chaùy

2 chaân ñaët, 2 vít, 2 chaân choáng chòu löïc, chaân daøy 2 mm

M²

1.750.000

CT- 5231

12.2 kg

kem caùt

2 chaân, 2 vít, 3 lôùp, moùc daøy 1.1 mm, chaân daøy 1.3 mm

M²

1.230.000

CT- 5232

12.4 kg

Ghi caùt

2 chaân, 2 vít, 3 lôùp, moùc daøy 1.2 mm, chaân daøy 1.5 mm

M²

1.250.000

CT- 5241

11.3 kg

Ghi saàn

4 chaân, 2 vít, moùc daøy 1mm

M²

1.130.000

CT- 5243

11.3 kg

Ghi saàn

4 chaân, 2 vít, moùc daøy 1mm

M²

1.130.000

CT- 5266

12.2 kg

Ghi saàn

4 chaân, 2 vít, 2 chaân choáng chòu löïc, moùc daøy 1.1mm

M²

1400.000

ST- 5229

17.7 kg

Ghi saàn

2 chaân ñaët chòu löïc, 2 vít, moùc daøy 1.8mm, chaân daøy 3 mm

M²

1.930.000

SD- 5228

15.8 kg

Cafe chaùy

2 chaân ñaët ,2 chaân choáng chòu löïc, 2 vít, chaân daøy 3 mm

M²

1.930.000

SD- 5231

18 kg

Ghi saàn

2chaân ñaët chòu löïc,2 vít,3 lôùp,moùc daøy 1.4mm,chaân daøy 3mm

M²

1.950.000

DB- 5268

15.3 kg

Ghi saàn

4 chaân, 2 vít, 2 chaân choáng chòu löïc, moùc daøy 1.3mm

M²

1.830.000

MOTOR CÖÛA CUOÁN

Motor 300 kg + remote   Đài loan- LD    ( cöûa döôùi 12 m² )

boä

2.900.000

Motor 500 kg + remote   Đài loan- LD    ( cöûa döôùi 22 m² )

boä

3.200.000

Motor 600 kg + remote   Đài loan- LD    ( cöûa döôùi 28 m² )

boä

3.400.000

Motor 800 kg + remote   Đài loan- LD   ( cöûa döôùi 45 m² )

boä

6.300.000

BÌNH LÖU ÑIEÄN

Bình löu ñieän 400 kg ( Tích ñieän 24h – 36h )

boä

2.900.000

Bình löu ñieän 600 kg ( Tích ñieän 24h – 36h )

boä

3.200.000


CỬA CUỐN ÚC -  SONG NGANG - MẮC VÕNG

CÖÛA CUOÁN UÙC

DIEÄN TÍCH ( m² )

ñôn giaù VNÑ/M²

MAØU SAÉC

QUY CAÙCH

10m² - trôû leân

590.000

Vaøng kem – Xanh ngoïc Traéng ngaø – ghi xaùm

caø pheâ

Truïc Ø34 maï keõm, loø so xoaén trôï löïc baèng theùp, coù ñoä beàn vaø ñoä ñaøn hoài cao.

Ñaõ bao goàm 2 thanh ray vaø giaù ñôõ.

7m² → 10m²

630.000

5m² → 7m²

680.000

Töø 5m² trôû xuoáng

760.000

Motor

4.600.000/ bộ

 

Taûi cöûa töø 8 – 10

Motor

5.000.000/ bộ

 

Taûi cöûa töø 10 – 30

Bình löu ñieän  7AH

2.300.000/ bộ

 

Tích ñieän 48h

Bình löu ñieän  12AH

2.700.000/ bộä

 

Tích ñieän 48h

Giaù ñôõ chöõ T

160.000/ bộ

 

 

Raây U60 – maï keõm

100.000/ m dài

 

 

Raây U60 - nhoâm

120.000/  m dài

 

 

Hộp điều khiển

2.300.000/ bộ

 

 

Còi báo động

350.000/ cái

 

 

Tay điều khiểnn

400.000/ cái

 

 

Khóa cơ

400.000/ cái

 

 

     

 

 

 CỬA CUỐN SONG NGANG

DIEÄN TÍCH ( m² )

SsaéSẮT : Ø12

NHÔM : Ø12

SINOX(201) : Ø19

INOX(304) : Ø19

10m² - trôû leân

650.000

680.000

1.250.000

1.450.000

7m² → 10m²

680.000

710.000

1.350.000

1.550.000

5m² → 7m²

730.000

760.000

1.450.000

1.650.000

Töø 5m² trôû xuoáng

810.000

840.000

1.600.000

1.800.000


 

CỬA CUỐN MẮC VÕNG ( MẮT CÁO)

 

DIEÄN TÍCH ( m² )

Sơn tĩnh điện – sắt ống Ø14 – dày 1ly

INOX(304) ống 12.7ly– dày 1ly

 

10m² - trôû leân

630.000

1.400.000

 

7m² → 10m²

660.000

1.500.000

 

5m² → 7m²

700.000

1.600.000

 

Töø 5m² trôû xuoáng

780.000

1.750.000